Ska du köpa eller sälja båt?

2020 Sep, 03 (0) Kommentarer

2020 var ett mycket speciellt år, med för många av oss nya typer av utmaningar. Många har hittat till sjölivet och vi tänkte dela med oss av några tips om du ska köpa eller sälja båt.

Med Svenska Sjö har du marknadens bästa rättskyddsförsäkring. Tryggt att veta om du skulle råka ut för en tvist. Ladda ner vårt köpekontrakt för en säker affär på www.svenskasjo.se.

Allmänna råd vid köp och försäljning

Köpet eller försäljningen av en fritidsbåt är för de allra flesta en stor och ekonomiskt betydelsefull affär. Köparen kanske tar de första kliven in i båtlivet och är osäker på vad som bör granskas och göras inför köpet. Säljaren av båten tycker kanske att beskrivningen av båten i annonsen räcker och att några ytterligare handlingar inte behövs. Eftersom att reglerna om köp och försäljning av fritidsbåtar mellan privatpersoner inte innehåller några krav på att ett skriftligt avtal upprättas mellan parterna är det kanske lockande att göra upp affären utifrån tidningsannonsen och över ett handslag. Detta kan dock innebära betydande risker för det fall köparen visar sig missnöjd med båten eller att en tvist uppstår mellan parterna av andra orsaker. Du som ska köpa eller sälja en fritidsbåt finner i det följande några viktiga punkter att tänka på inför affären.

Upprätta skriftligt köpeavtal

Vid de allra flesta köp – inte minst när det gäller sådana dyra saker som båtar – är det alltid bäst att upprätta ett skriftligt köpeavtal. Själva innehavet av ett skriftligt avtal innebär i sig en trygghet men det är också i själva avtalet som ni kommer överens om under vilka villkor som köpet ska gå till. Om det efter köpet uppstår problem är det därför köpeavtalet som fungerar som utgångspunkt för fortsättningen och det ska innehålla allt som ni kommit överens om hela vägen fram till att köpet genomförs. Inledningsvis är det av stor vikt att säkerställa att den som ska köpa eller sälja båten faktiskt är rätt person. Innan köpeavtalet skrivs under är det därför viktigt kontrollera att de personuppgifter som angivits stämmer överens med giltiga ID-handlingar. Om köparen eller säljaren utger sig för att vara någon annan och det uppstår problem i efterhand kan det nämligen vara svårare. tillvarata sin rätt.

Naturligtvis är det av samma anledning viktigt att kontrollera att säljaren till båten är dess rättmätige ägare. Därför är det en bra idé att be säljaren uppvisa tidigare köpehandlingar eller andra typer av handlingar som styrker att båten faktiskt tillhör denne. En bra idé är att i sådana sammanhang också begära kopior på dessa handlingar.

Kontrollera om båten är belånad

En person som vill köpa en båt gör också det i syfte att själv äga och använda båten. Det är därför viktigt för en köpare att kontrollera om båten är belånad eller ställd som säkerhet till någon utomstående. Om en köpare har betalat för båten och det efter försäljningen kommer fram att båten är belånad kan det leda till onödiga och omfattande kostnader för köparen. En köpare bör därför kontrollera med säljaren att båten är skuldfri och att det endast är säljaren som har något att göra med båten. Det är givetvis också viktigt att den information om båten som antecknas i köpeavtalet är korrekt. Hit hör t.ex. uppgifter som fabrikat, modell, tillverkningsår och serie- och/eller skrovnummer. Genom att tydligt anteckna dessa uppgifter i avtalet minimeras risken för missförstånd och eventuella problem i framtiden. Detsamma gäller för eventuell utrustning som följer med i köpet. Om ni inte kommit överens om att någon utrustning ska följa med vid köpet, finns möjligheten att det uppstår onödiga diskussioner eller problem. Av samma anledning kan det vara en bra idé för säljaren att även uttryckligen skriva i köpeavtalet om någon specifik utrustning inte ska ingå i köpet.

Kontrollera att båten inte är stöldanmäld

Kontakta Larmtjänst och polisen.

Kontrollera båtens skick

Att båten är felfri vid köpet är naturligtvis någonting som ligger i en köpares intresse. Något som man ofta glömmer att tänka på är dock att det kan finnas fel i båten vid själva köpet men som inte blir helt uppenbara förrän vid en senare tidpunkt. För en köpare är det därför väldigt viktigt att noggrant undersöka båten innan köpet sker. Det är nämligen inte möjligt att åberopa ett fel som en köpare måste antas eller borde känt till vid köpet. Är det första gången du köper en båt kan detta vara en både stor och svår utmaning och det är inte 8 alltid enkelt att veta vad som måste undersökas. Då kan det vara en god idé att anlita en godkänd besiktningsman som genomför en grundlig undersökning av båten. Det är ju alltid bättre att veta än att inte veta och eventuella fel kan dessutom påverka priset på båten vilket ofta är den kanske viktigaste aspekten vid ett köp.

All besiktning eller undersökning av båten bör anges i avtalet med tillhörande datum och resultat. Har en besiktningsman använts så ska dennes namn skrivas in i avtalet och dennes besiktningsprotokoll införas som bilaga till köpeavtalet. Kontrollera vilken bottenfärg som använts och om det gäller en äldre båt kontrollera om det kan finnas gamla färglager med TBT kvar. Botten kan då behöva saneras till en inte oväsentlig kostnad eller arbete.

Som säljare bör du istället ange i avtalet vilka fel som du känner till och som du inte vill ansvara för. Sådana fel som en köpare informerats om innan köpet kan han eller hon nämligen inte göra gällande mot säljaren efter köpet.

Notera om besiktning bara skett på land

En undersökning av båten ser också annorlunda ut beroende på om båten ligger i vatten eller är uppställd på land. Det är t.ex. inte möjligt att noggrant testköra en båtmotor på land och som köpare är det därför bäst om båten ligger i vatten vid undersökningen. Detta kan dock vara svårt beroende på vilken tid på året som köpet ska genomföras. Om undersökningen enbart skett på land ska anledningen varför anges i köpeavtalet tillsammans med om någon del av båten inte ha kunnat undersökas på grund av detta. Efter allt diskuterande och undersökande är det äntligen dags att slutföra köpet. Slutet kan kännas som ett nödvändigt ont som man snabbt vill få ur världen.

Det finns dock vissa saker som är viktiga även i detta skede. Det sätt på vilket sätt betalningen av det överenskomna priset ska ske, ska anges i avtalet. Det kan röra sig om delbetalningar eller om att hela beloppet ska betalas vid ett och samma tillfälle. Hur och när betalning ska ske hör i sin tur samman med leveransen av själva båten. För att minimera riskerna för både köpare och säljare bör slutbetalning ske i samband med leveransen. Datum för både betalning och leverans ska också tas in i avtalet.

Viktigt med rättsskyddsförsäkring

Givetvis är utgångspunkten att både köparen och säljaren ska vara nöjda och känna att de gjort en bra affär. Det är så klart ingen köpare som vill köpa en båt bara för att i ett senare skede upptäcka att någonting är fel på den. Samtidigt vill ingen säljare få ogrundade krav ställda mot sig efter att köpet genomförts. Ibland kan det dock vara oundvikligt att en tvist uppkommer och med tanke på att detta ofta är förenat med stora kostnader i både tid och pengar, är det viktigt att både köpare och säljare tecknar en försäkring som innehåller rättskydd i samband med köpet.

För en köpare måste försäkringen tecknas samma dag som köpet sker eftersom att det är denna dag som är utgångspunkten vid en framtida tvist. För en säljare är det av samma anledning viktigt att ha en giltig rättsskyddsförsäkring den dagen då överlåtelsen sker. Naturligtvis är det ingen som hoppas eller vill att en tvist ska uppkomma efter en affär men om olyckan är framme är det alltid bättre att vara förberedd.

En båtaffär är, som ni säkert märkt, inte alltid en helt okomplicerad sak. Vår förhoppning är att denna text hjälpt både dig som säljer och dig som köper en båt att känna dig nöjd och stolt efter affären. Vi hoppas att du som köpare får njuta av en fin båt och en härlig sommar till sjöss och att du som säljare får se att din tidigare ägodel tas om hand av en ny båtentusiast.

Comment (0)

Comments are closed.