Om du inte är nöjd med vår skadereglering

Här hittar du vägledning på vad du kan göra om du inte är nöjd med vår skadereglering

Om du inte är nöjd

Om du anser att ersättningsbeslut inte har skett i enlighet med villkoren för din båtförsäkring eller om du på annat sätt inte är nöjd med skaderegleringen så kan du, i första hand, få ditt ärende prövat av Svenska Sjös skadeprövningsnämnd, Trygg-Hansas försäkringsnämnd eller Allmänna reklamationsnämnden.

Svenska Sjös skadeprövningsnämnd

Svenska Sjös skadeprövningsnämnd är sammansatt av representanter från Svenska Sjös ägareorganisationer för
att opartiskt pröva vår skadereglering.

Adressen är:
Svenska Sjös skadeprövningsnämnd
Västerhamnsplan 2
185 31 Vaxholm
bfk@svenskasjo.se

Trygg-Hansas försäkringsnämnd

Vår försäkringsgivare Trygg-Hansas försäkringsnämnd är en från både Svenska Sjö och Trygg-Hansa fristående
samt opartisk instans som kan överpröva beslut som fattats av Svenska Sjö. Försäkringsnämnden prövar ärenden
där anspråket är mellan 1 000 kr och 1 miljon kr. En begäran om prövning måste inkomma senast sex månader efter
att vi har meddelat slutligt beslut.

Adressen är:
Försäkringsnämnden
106 26 Stockholm
forsakringsnamnden@trygghansa.se

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Hos ARN kan konsumenter begära en prövning av en tvist mot näringsidkare för att få en rekommendation på lösning av tvisten. En anmälan till ARN ska ha kommit in senast ett år efter det att konsumenten reklamerat till försäkringsbolaget.

Adressen är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08-508 860 00
www.arn.se

Ombudskostnadsnämnden och Svensk Försäkrings nämnd för rättsskyddsfrågor

Vid oenighet om ombuds arvode och kostnader kan prövning ske hos Ombudskostnadsnämnden alternativt
Svensk Försäkrings nämnd för rättsskyddsfrågor. Prövning kan begäras av såväl Svenska Sjö som av ombud.

Adressen är:
Ombudskostnadsnämnden och Svensk Försäkrings nämnd för rättsskydds-frågor
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se

Allmän Domstol

Oavsett om nämndprövning skett eller inte kan du i de flesta fall ta upp tvisten till rättslig prövning i allmän domstol.

Dispaschör

Oavsett om nämndprövning skett eller inte kan du i de flesta fall ta upp tvisten till rättslig prövning hos dispaschör.
www.dispaschor.se

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se