Senast uppdaterad: 2024-03-04

I denna information beskriver vi hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Informationen omfattar hantering av dina personuppgifter vid användning av vår webbplats och våra digitala kanaler, när vi tillhandahåller våra tjänster till dig och när du kommunicerar med oss.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn eller din IP-adress.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

1.     Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Svenska Sjö AB, 556221-0343, (“Svenska Sjö“, “vi“, “oss“) ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna information.

Som registrerad försäkringsförmedlare hanterar vi även personuppgifter på uppdrag av de försäkringsgivare som vi har träffat avtal med om att distribuera deras försäkringsprodukter. När vi hanterar personuppgifter på uppdrag av försäkringsgivare gör vi det som ett så kallad personuppgiftsbiträde. Exempel på hantering av personuppgifter som vi utför på uppdrag av försäkringsgivare är att beräkna premier, administrera försäkringen, genomföra skadereglering för att försäkringsgivaren ska kunna betala ut ersättning vid en skada och att genomföra analyser för uppföljning och statistik.

För närmare information om vilka försäkringsgivare som vi samarbetar med och var du kan hitta information om deras hantering av dina personuppgifter hittar du här.

2.     Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du gör en prisförfrågan, beställer en försäkring, använder vår webbplats eller våra digitala kanaler, kontaktar oss eller deltar i en enkätundersökning eller en aktivitet som vi har arrangerat samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn och ditt personnummer.
 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. uppgift om nautisk kompetens och relevanta medlemskap, såsom båtklubbsmedlemskap.
 • Objektsuppgifter, t.ex. båtfabrikat, tillverkningsår och uppgifter om båtens motor. Denna kategori omfattar även tilltänkta och möjliga försäkringsobjekt.
 • Försäkringsuppgifter. Uppgifter om din försäkring, t.ex. start- och slutdatum, premie och avtalad provision.
 • Skadeuppgifter. Uppgifter om inträffad skada, skadedatum och ersättningsbelopp.
 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av webbplatsen, våra digitala kanaler och tjänster, t.ex. klick och besök på webbplatsen och i övrigt ditt beteende på webbplatsen och i våra digitala kanaler.
 • Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden till kundservice eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.
 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler, t.ex. typ av enhet, version av webbläsare och operativsystem.
 • Andra källor från vilka vi samlar in personuppgifter

Vi samlar även in personuppgifter från andra källor, bland annat:

 • Försäkringsgivare. Vi samlar in personuppgifter från din försäkringsgivare för att hantera förhållandet med försäkringsgivaren, följa upp och utvärdera verksamheten och för att utveckla och förbättra verksamheten.
 • Båtorganisationer. Om du är medlem i en båtorganisation som vi samarbetar med, t.ex. Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben, samlar vi, i förekommande fall och med båtorganisationens godkännande, in personuppgifter från sådana båtorganisationer för att kunna kommunicera erbjudanden till dig, för att hantera en prisförfrågan som du har begärt och för att förmedla en försäkring till dig. Vissa medlemskap ger dig rätt till rabatt på de försäkringar som vi förmedlar.
 • BankID. Om du väljer att legitimera dig med hjälp av BankID på vår webbplats samlar vi in personuppgifter från BankID för att tillhandahålla våra tjänster på webbplatsen, t.ex. ge dig tillgång till mina sidor.
 • Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler, t.ex. för att besvara dina frågor och för att tillhandahålla kundservice.
 • Samarbetspartners. Vi samlar in personuppgifter från företag och organisationer som vi samarbetar med, t.ex. skadereparatörer. Detta för att följa upp och utvärdera verksamheten och för att utveckla och förbättra verksamheten.
 • Allmänt tillgängliga källor. Vi samlar in personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. offentliga register, för att hantera en prisförfrågan som du har begärt och förmedla försäkringar till dig.

3.     Vår användning av personuppgifter

Nedan listar vi närmare information om varför vi använder dina personuppgifter i olika fall. Samtliga ändamål behöver inte gälla för dig utan vilka ändamål som gäller för dig beror på hur du interagerar med oss.

För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter, med stöd av vilken rättslig grund vi använder personuppgifter för respektive syfte och hur länge dina personuppgifter sparas, se vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter.

Tillhandahålla våra tjänster på webbplatsen

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster på vår webbplats, t.ex. för att registrera ett användarkonto och ge dig tillgång till mina sidor på webbplatsen. Om du gör en prisförfrågan kan du gå in på mina sidor på webbplatsen för att se information om din prisförfrågan.

Hantera prisförfrågan

Vi använder dina personuppgifter för att hantera en prisförfrågan på försäkring som du har begärt. Du behöver lämna de uppgifter som vi frågar efter, eftersom informationen är nödvändig för att hantera din prisförfrågan. Om du inte vill lämna ditt personnummer kan du endast få en prisuppskattning.

Förmedla försäkringar

Vi använder dina personuppgifter för att förmedla försäkringar till dig, t.ex. ge råd om och föreslå försäkringar, registrera försäkringen och kommunicera med dig om försäkringen. För detta syfte delar vi personuppgifter med försäkringsgivaren som tillhandahåller försäkringen. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Hantera kundförhållandet

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vårt kundförhållande med dig, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister och för att kommunicera med dig om kundförhållandet.

Skaderegistrering

Svenska Sjö använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag, tjänstepensionsföretag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada.
Uppgifterna kan även användas i avidentifierad eller pseudonymiserad form för statistiska ändamål och analyser på aggregerad nivå.
Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information omden behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga eller för att tillhandahålla kundservice.

Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden till dig i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster. Detta för att vi bättre ska kunna anpassa våra erbjudanden till dig och efter dina behov.

Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Hantera förhållandet med försäkringsgivare

För att hantera förhållandet med de försäkringsgivare som vi är anslutna till använder vi dina personuppgifter t.ex. för att hantera provisionsbetalningar som försäkringsgivaren betalar till oss när vi har förmedlat en försäkringsprodukt som försäkringsgivaren tillhandahåller.

Tillhandahålla nyhetsbrev

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev, t.ex. registrera din anmälan för nyhetsbrevet och för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten. Som exempel sammanställer vi försäkringsuppgifter och skadeuppgifter för att bättre förstå försäkringsprodukterna.

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Detta för att vi ska kunna tillhandahålla en ännu bättre service. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Genomföra tävlingar, event och andra aktiviteter

Om du deltar i en tävling, ett event eller en annan aktivitet som vi arrangerar använder vi dina personuppgifter för att genomföra tävlingen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande, för att kommunicera med dig angående aktiviteten och i förekommande fall publicera uppgift om vinnare på vår webbplats och i våra digitala kanaler.

Genomföra enkätundersökningar

Om du väljer att delta i en enkätundersökning som vi genomför samlar vi in de personuppgifter som du lämnar i samband med enkätundersökningen. Enkätundersökningar hjälper oss att bättre förstå exempelvis din upplevelse av vår service. Dina åsikter om vår verksamhet och tjänster är viktiga för oss. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta kundservice.

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen och våra digitala kanaler

Det är viktigt för oss att förstå hur vår webbplats och digitala kanaler används. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra vår webbplats och våra digitala kanaler. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte t.ex. när vi samlar in och analyserar besöks- och användarstatistik om hur vår webbplats, digitala kanaler och tjänster används.

Möjliggöra funktionalitet på vår webbplats

För att möjliggöra funktionalitet på vår webbplats, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, använder vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på webbplatsen.

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal spelas in för detta syfte.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav som gäller för försäkringsförmedlare enligt lag eller krav i dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

4.     Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med olika mottagare:

 • Tjänsteleverantörer. För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.
 • Försäkringsgivare. Vi delar personuppgifter med din försäkringsgivare för att hantera förhållandet till försäkringsgivaren.
 • Båtorganisationer. Vi delar, i förekommande fall och med båtorganisationens godkännande, personuppgifter med de båtorganisationer som vi samarbetar med för att kunna kommunicera och lämna erbjudanden till dig.
 • Sociala nätverksplattformar. För att kommunicera och lämna erbjudanden i våra digitala kanaler och på andra webbplatser delar vi personuppgifter med sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Svenska Sjö har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som Svenska Sjö respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang. Kontakta vår kundservice för att få denna information. Se även vår detaljerade information om vår användning av personuppgifter för mer information om de mottagare med vilka vi gemensamt ansvarar för användningen av dina personuppgifter.
 • Övriga mottagare. I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:
  • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
  • hantera och bemöta rättsliga krav,
  • uppfylla rättsliga skyldigheter,
  • svara på en förfrågan, och
  • skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

5.     Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. Du kan se vissa av de personuppgifter som vi har registrerat om dig genom att logga in på mina sidor.
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, vilket du exempelvis kan göra genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att kontakta kundservice.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera och bemöta rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.
 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
 • Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta kundservice.

6.     Kakor och andra tekniker

Vi använder oss av kakor och andra tekniker på vår webbplats. För mer information om vår användning av kakor och andra tekniker, vänligen se vår information om användning av kakor.

7.     Var vi lagrar vi personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området i ljuset av mottagarlandets lagstiftning, t.ex. dataöverföringsavtal som innehåller s.k. standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter och eventuella nödvändiga kompletterande skyddsåtgärder.

Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter vänligen kontakta kundservice.

8.     Uppdateringar till denna information

Vi uppdaterar regelbundet denna information. Detta för att se till att informationen återspeglar vår användning av personuppgifter, som kan förändras över tid. Som exempel kan vi uppdatera informationen för att täcka insamling av ytterligare uppgifter eller om vi avser att använda uppgifter för andra ändamål än de som anges i denna information.

Om vi uppdaterar informationen kommer vi att meddela dig om detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida och längst upp i informationen ser du datumet när informationen uppdaterades senast.

9.     Har du frågor?

Om du har frågor om denna information eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättig­heter gällande är du välkommen att kontakta vår kundservice, se nedan för kontaktuppgifter.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till din tillsynsmyndighet. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tillsynsmyndighet.

Svenska Sjö AB

Organisationsnummer: 556221-0343
Adress: Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm
Telefon: 010-490 49 00
E-post: info@svenskasjo.se