Försäkring för båtklubben

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i Svenska Sjö AB, i samarbete med Trygg-Hansa. Försäkringen ger ett bra grundskydd. Men för att vara på den säkra sidan kan det vara klokt att komplettera med någon eller några av våra prisvärda tilläggsförsäkringar. Framförallt om din klubb är lite större eller har särskilt värdefull egendom. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan.

Övergripande innehåll

Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar och gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid tävling på annan plats. Icke medlemmar som är deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden under av klubben anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. Med aktivitet avses ej tävling.

Försäkring för klubbens verksamhet (egendom, hyresförlust, extra kostnad, styrelseansvar, och ansvar vid lyft).

Översiktlig information

Licensförsäkring

Olycksfallsförsäkring

För att kappsegla i Sverige, på nationell eller internationell nivå, krävs att ansvarig ombord (normalt rorsman) kan uppvisa giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Svenska Seglarförbundet rekommenderar dock att alla ombord har en tävlingslicens pga den förmånliga olycksfallsförsäkringen som gäller vid kappsegling. Det krävs på Allsvenskan och Seglingens Mästare att hela besättningen har en tävlingslicens. Information om krav på tävlingslicens skall finnas i Notice of Race. Licensförsäkring ingår i tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet och kan inte tecknas separat.

Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 12 år är undantagna licensregel. Läs mer på Svenska Seglarförbundet.

Olycksomfattning: 500 000 kr i försäkringsbelopp.

Gäller för: Licensinnehavare.

Gäller när: Under tävling samt resa till och från.

Försäkringen ersätter:

 • Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 % och beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 %. *)
 • Ärr enligt tabell
 • Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader
 • Merkostnader – under akut läkningstid intill 120 000 kr.
 • Personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.
 • Sjukhusvård till 18 års ålder 100 kr/dag i högst 90 dagar.
 • Hjälpmedel intill 80 000 kr.
 • Dödsfallsersättning 50 000 kr.
 • Kristerapi max 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog

*) Från det år den försäkrade fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr.

Försäkringen ingår i licensen och kan inte tecknas separat.

Mer information hittar du i Förköpsinformationen.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för lånad, hyrd eller på annat sätt nyttjad båt under tävling och träning.

Gäller för: Innehavare av licens utfärdad av Svenska Seglarförbundet, SSF.

Omfattning: 33 000 000 SEK per skada för personskada, varav 10 000 000 SEK för sakskada.Vid tävling utanför Norden gäller dock 15 000 000 SEK för sakskada.

Geografisk omfattning: Hela världen, utanför Sverige under tillfällig vistelse för träning och tävling.Gäller ej utanför Sverige om licenstagaren har sin huvudsakliga hemvist utanför Sverige.

Självrisk: 5 000 SEK per skada.

Särskilda begränsningar:

 • Gäller endast under tävling och träning.
 • Gäller endast för båttyper ingående i klassförbund anslutet till Svenska seglarförbundet.
 • Gäller endast för skada som inte omfattas av gällande ansvarsförsäkring för den framförda båten.
 • Gäller ej i Norden vid skada där licenshavaren framfört egen eller av närstående ägd båt.
 • Ersätter inte skador på egen eller lånad båt.

Annonser & banners

Annonser för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Det syns när våra kunder är nöjda (SSF annons)

Ladda ner PDF


Välkommen att försäkra din båt hos oss! (SSF annons)

Ladda ner PDF


Ladda ner Svenska Sjös Båtägarguide! (SSF annons)

Ladda ner PDF

Banners för klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Gör så här:
För att ladda ner bild: högerklicka på bilden och välj “spara bild som”. Ladda sedan upp bilden på er hemsida och länka den till svenskasjo.se
För att hämta länkadress: högerklicka på bild och välj “kopiera länkadress” och klistra in länkadressen där ni vill ha bannern på er hemsida och lägg in bildlänk till www.svenskasjo.se.

    

Så får klubben ersättning för annonser och banners.

Banner
Då båtklubben lägger in banner centralt på klubbens startsida erhålls 1 200 kr för en liten banner och 2 000 kr för en stor banner, maximalt 2 000 kr per år. Stor banner ska täcka hemsidans bredd. Bannern ska vara klickbar till vår hemsida. Klubben får inte ersättning för gammal banner.

Annonser
För Annonser i klubbtidning och i utskick till medlemmar per brev eller mejl erhåller båtklubben 500 kr per införande och maximalt 2 000 kr per år. Klubben får inte ersättning för gammal annons.

Instruktion för fakturering till Svenska Sjö

 1. I December skickar ni en faktura med en sammanställning för alla utskick och banners ni haft under året. Skicka till Svenska Sjö, senast sista februari nästkommande år för att få bidraget. Ange BG nr. eller PG nr. som ersättningen skall skickas till.
 2. Fakturan skickas till adress: Svenska Sjö, Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm eller e-post: info@svenskasjo.se
 3. Tänk på att Svenska Sjö enbart betalar ut klubbstöd för nya annonser  och inte gamla annonser från tidigare år.
 4. I fakturan skall det finnas en länk till klubbens hemsida om det gäller banner, och/eller kopior på nyhetsbrev om det gäller annonser.
 5. Utbetalning sker under första kvartalet.

Frågor & svar

Hur gäller Medlemsförsäkringen vid sjösättning och upptagning?

Ansvarsförsäkringen vid lyft gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas båtklubben. Vid lyft av båt är ersättningen begränsad till 1000000 kr. Båtägarens båtförsäkring gäller dock alltid i första hand.

Självrisken vid skada på båt som lyfts med mobilkran är 50 % av prisbasbeloppet. Högre försäkringsbelopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

Gäller Medlemsförsäkringen för båtklubbens egna båtar?

Egendomsförsäkringen omfattar fast och lös egendom som tillhör båtklubben. Försäkringen omfattar ävenhyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för eller har åtagit sig att försäkra. Dessutom ersätts datautrustning, datamedia, medlemsregister, ritningar och arkivalier.

Försäkringen omfattar dock ej båtar. Vi kan erbjuda separat båtförsäkring.

Gäller Medlemsförsäkringen för båtklubbens bryggor?

Bryggor, bommar, bojekor samt båtar i övrigt omfattas inte av försäkringen.

Ingår olycksfall i Medlemsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkring för försäkrad klubbs medlemmar gäller upp till 10 prisbasbelopp.

Gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats. Gäller ej vid tävling på annan plats.

Ickemedlemmar som är deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskolaetc. Med aktivitet avses ej tävling.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan eller på nedanstående telefonnummer. Vi hjälper dig att besvara frågor och självklart även se över er försäkring för klubbens båtar och fastigheter.