Maskinskadeförsäkring ersätter

  • Ersätter skada på motor, backslag/drev, motorinstrument, elkomponenter och kablar till motorinstrument orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, inklusive igensatta vattenintag och slangar samt kortslutning i motorns elsystem.
  • Maskinskada gäller för Helförsäkring medlem och för motorer upp till 5 år gamla. För Hel Plus och tilläggsförsäkring maskin gäller försäkringen för motorer upp till 14 år gamla. Skadad del får ej vara äldre än den försäkrade motorn.

Åldersreglerna gäller från och med det datum då motorn inklusive utrustning togs i bruk*. Motorn ska ha serietillverkats i marinutförande, levererats som en komplett motor alternativt komplett motorpaket med drev, vara fackmannamässigt installerad och garantiregistrerad hos en generalagent i Norden**.

*Med togs i bruk menas då den levererades av återförsäljaren samt garantiregistrerades.

** Detta innebär att försäkringen bland annat inte kan omfatta parallellimporterade och/eller fabriksrenoverade motorer, motorer som bygger på utbytesblock eller liknade och inte heller äldre motorer som har genomgått omfattande renovering.

 

Tillägg som tecknas vid annan tidpunkt än vid nyteckning och förnyelse börjar inte gälla förrän 30 dagar förflutit från teckningsdatum. Vid kampanj från Svenska Sjö börjar försäkringen att gälla 7 dagar efter betaldatum.

Särskilda aktsamhetskrav, maskinskadeförsäkring

Motorn ska underhållas och vårdas enligt tillverkarens serviceinstruktioner och underhållsscheman. Motorn

ska användas och köras enligt tillverkarens instruktioner. Om aktsamhetskraven ej följts görs nedsättning med 25-100 procent av ersättningen beroende på hur stor betydelse aktsamhetsbristen haft för skadans uppkomst och omfattning, graden av vårdslöshet eller uppsåt samt övriga omständigheter.

Maskinskadeförsäkringen gäller inte

  • Skada på slitagedetaljer eller skada orsakad av förslitning, åldersförändring, korrosion, röta eller is, snö eller frysning.
  • Skada orsakad av felaktig eller icke-fackmannamässig installation.
  • Skada som vid motorbyte orsakats av felaktig dimensionering, anpassning eller materialval avseende motorns eller motorinstallationens kringkomponenter.
  • Skada som orsakats av felaktigt eller förorenat bränsle.
  • Skada som omfattas av garantiåtagande från leverantör, tillverkare eller verkstad.

Självrisken är densamma som den valda självrisken för sjöskada.