Tillsammans med övrig information som lämnas i villkoren är Svenska Sjö AB, med anledning av den nya lagstiftningen, Lag om Försäkringsförmedling, skyldig att lämna nedanstående information till samtliga kunder. Svenska Sjö är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Svenska Sjö är en anknuten försäkringsförmedlare för Trygg-Hansa, filial till Codan A/S. Detta finns noterat hos Finansinspektionen för vilket Svenska Sjö betalar en tillsynsavgift.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-postadress: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

För att kunna ta hand om våra kunder på bästa sätt har vi ett kundcenter där försäkringar förmedlas liksom en skadeavdelning. För dessa tjänster, liksom för administration och marknadsföring, erhåller Svenska Sjö AB en provision om ca 20 % som baseras på årets totala premieintäkt. Denna provision erläggs av försäkringsgivaren. Vi erhåller också en ersättning om skaderesultatet är bättre än förväntat. Allt eventuellt överskott betalas tillbaka till kunder som är båtklubbsmedlemmar och till medlemmens båtägarorganisation. Försäkringsgivare är Trygg-Hansa Försäkringsfilial / Codan Forskning A/S. Vi är måna om våra kunder och att de finner vår service som god. Om vi av någon anledning inte lever upp till dina förväntningar ber vi dig att i första hand vända dig till handläggaren du haft kontakt med. Vi har dock en klagomålsansvarig när det gäller själva förmedlingsuppdraget. Du kan alltid vända dig till Per Grywenz, Svenska Sjö AB, och skriftligen framföra dina synpunkter liksom eventuella klagomål. Du kan naturligtvis även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om klagomålet gäller en skada kan du alltid vända dig till Svenska Sjös skadeprövningsnämnd för att få ditt ärende omprövat. Skadeprövningsnämnden består av representanter från båtägarorganisationerna och en jurist, adressen är samma som till Svenska Sjö AB.