Tillsammans med övrig information som lämnas i villkoren är Svenska Sjö AB, med anledning av lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution, skyldig att lämna nedanstående information till samtliga kunder. Svenska Sjö är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Svenska Sjö är en registrerad försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen. Detta finns noterat hos Bolagsverket för vilket Svenska Sjö betalar en tillsynsavgift. Bolagsverket 851 81 Sundsvall Telefon: 060-18 40 00, E-postadress: bolagsverket@bolagsverket.se , www.bolagsverket.se
Svenska Sjö är en registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn, det är registrerat och kan kontrolleras hos Bolagsverket. Svenska Sjö är registrerat för att förmedla Skadeförsäkringar klass 1, 3, 4, 6-10, 12, 13, 16-18. Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se.
Svenska Sjö AB står under, avseende reklam och marknadsföring, Konsumentverkets tillsyn. Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02, Karlstad, info@hallakonsument.se, konsumentverket.se, 0771-525 525
Svenska Sjö AB tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter som vi distribuerar, främst genom kontakt på telefon, e-post eller annan digital kommunikation. Svenska Sjö AB lämnar inte rådgivning som grundar sig på en opartisk och personlig analys. Svenska Sjö har inget kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag och inget försäkringsföretag har något innehav i Svenska Sjö. Svenska Sjö är förpliktigad genom avtal att distribuera båtförsäkringar för Trygg-Hansa i varumärket Svenska Sjö Båtförsäkringar och för Ica Försäkringar under varumärket ICA Försäkringar, men inte bunden till att endast distribuera för dessa försäkringsgivare. Svenska Sjö får ersättning för försäkringsdistributionen på den del av premien som betalas av försäkringstagaren och betalar tillbaka ersättningen för den del av premien som betalas tillbaka till en försäkringstagare, vilket gäller under hela tiden för försäkringsavtalet.
För att kunna ta hand om våra kunder på bästa sätt har vi ett kundcenter där försäkringar förmedlas liksom en skadeavdelning. För dessa tjänster, liksom för administration och marknadsföring, erhåller Svenska Sjö AB en provision om 25 % som baseras på årets totala premieintäkt. Denna provision erläggs av försäkringsgivaren. Vi erhåller också en ersättning om skaderesultatet är bättre än förväntat.

Klagomål

Om vi av någon anledning inte lever upp till dina förväntningar ber vi dig att i första hand vända dig till handläggaren du haft kontakt med. Vi har dock en klagomålsansvarig när det gäller själva förmedlingsuppdraget. Elsa-Maria Rengbrand, elsa-maria@svenskasjo.se, 08-541 717 54 och skriftligen framföra dina synpunkter liksom eventuella klagomål. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar. Du kan naturligtvis även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol. All klagomålshantering är kostnadsfri.

Förmedlare
Svenska Sjö AB
Organisationsnummer 556221-0343
Västerhamnsplan 2
185 31 Vaxholm
Telefon : 010-490 49 00
Mail : info@svenskasjo.se
Web : www.svenskasjo.se

Försäkringsgivare från 2022-04-01
Trygg-Hansa Försäkring filial | 106 26 Stockholm | Bolagsverket | Org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-nr. 24260666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark
Telefon : 0771-111 110
Web : www.trygghansa.se

Ansvarsförsäkring
Som försäkringsförmedlare är försäkringsförmedlaren ansvarig för ren förmögenhetsskada som kan uppstå genom förmedlingsuppdraget. Svenska Sjö har sin ansvarsförsäkring hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring AB, 556632-6657. Gjensidige Forsikring ASA Norge via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00, Mail: info@nordeuropa.se, www.nordeuropa.se. Krav med anledning av försäkringsförmedlingen kan riktas direkt mot Gjensidige/Nordeuropa, se kontaktuppgifter.
Förutsättningen för att framställa sådant krav är att ersättning inte redan har utbetalats av Svenska Sjö samt att kravet framställs inom skälig tid, dock senast inom 10 år. Försäkringsbelopp är 1 300 380 euro per skada och 2 600 750 euro totalt för alla skador under ett år.