Lägre självrisker gäller vid:

Bärgning av nödställd: Ingen självrisk dras av vid skada som uppstår under bärgning av annan båt i nödläge.

Vissa Brandskador: Självrisken reduceras med upp till 2 500 kr vid brand i båt som ligger i sjön och antingen har fast automatisk eller fjärrmanövrerad brandsläckningsutrustning eller som ligger inom båtklubbsområde eller marina som kontinuerligt övervakas med av Svenska Sjö godkänt kameraövervakningssystem med åtgärd.

Vissa Stöldskador: Självrisken reduceras med upp till 2 500 kr för skada som sker inom båtklubbsområde eller marina som har bevakning 24 tim/dygn eller har automatiskt kollektivt stöldlarm, aktiverat vid skadetillfället, eller om försäkringshavaren eller dennes ombud funnits ombord. Samma reducering av självrisken gäller för skada som sker inom båtklubbsområde som kontinuerligt övervakas med av Svenska Sjö godkänt kameraövervakningssystem med åtgärd. Vid stöld av hel båt gäller samma reducering av självrisken om båten varit försedd med stöldförsvårande utrustning, godkänd enligt Stöldskyddsföreningens normer eller aktiverat larmsystem eller spårsystem, s.k. ”tracking system”.

Godkänd Säkerhetsbesiktning
Om båten under innevarande 5-årsperiod genomgått frivillig säkerhetsbesiktning reduceras självrisken vid sjö-, slip- eller brandskada med 1 500 kr. Säkerhetsbesiktningens giltighet kontrolleras vid inträffat skadefall.

Skadefrihet
Du får 500 kr lägre självrisk för varje skadefritt försäkringsår, Efter tre skadefria försäkringsår i följd har du maximal skadefrihetsbonus, 1500 kr. Efter en ersatt skada återgår bonusen till vald självrisk och en ny kvalificeringsperiod påbörjas.

Vår kunskapsbank innehåller drygt 50.000 båtskador!

Sjöskador står för ungefär hälften av alla skador
Sjöskador såsom grundstötning är den vanligaste skadan vi betalar ut ersättning för. Att inte förlita sig blint på tekniken, ha god säkerhetsmarginal och ha uppdaterade sjökort är viktiga saker att tänka på. Även nautisk kompetens (Förarbevis eller Skepparexamen) är något vi starkt rekommenderar. Det är också därför vi ger lägre premie om man har nautisk kompetens.

Stöld står för en stor del av den andra hälften…
Stölderna avseende framförallt större utombordare, men även drev och elektronisk utrustning ökar tyvärr, men här går det att göra mycket i det förebyggande arbetet. Viktigast av allt är nog det båtklubbarna är bra på, att gå vakt och hålla koll på varandras båtar. Spårsändare och s k DNA märkning är andra åtgärder som kan vara motiverade, särskilt för nyare båtar och utombordare. Ett ordentligt lås, klass 3, är naturligtvis viktigt när det gäller mindre båtar och jollar.

Stöld

DNA märkning

DNA märkning är ett bra sätt att göra båtar, båtmotorer och båtdelar mindre intressanta att stjäla. Det går till så att man märker utrustningen med en vätska eller spray som innehåller en DNA –kod och små micropunkter som innehåller en unik sifferkod, båda registreras i en databas som är tillgänglig för såväl svensk som utländsk polis. Polisen kan se om föremålet är märkt och läsa av micropunkterna med speciell utrusning när man hittar något misstänkt stulet föremål. Man kan ju då härleda vem som föremålet stulits ifrån. DNA koden kan göras i flera miljarder olika unika koder. Märkningen är i stort sätt omöjlig att ta bort fullständigt.

En förutsättning för att märkningen skall avskräcka från stöld är att man tydligt informerar om att egendomen är märkt. Märk både båten, båtmotorn etc. Om märkningen sker i samarbete med båtklubben – se till att klubben informerar med skyltar om att alla båtar på uppläggningsplatsen är stöldskyddsmärkta.

För mer information läs mer på stöldskyddsföreningens hemsida. https://www.stoldskyddsforeningen.se eller kontakta dem på tel: 0771-773 773 eller via e-post: info@stoldskyddsforeningen.se
Det finns flera företag som tillhandahåller liknande DNA tjänster/produkter.

Aktiva Söksystem

Vi rekommenderar att du installerar spårsändare i din båt, eller ännu hellre i din utombordare om så är möjligt. Vi lämnar dessutom 10 % rabatt på din premie om värdet på båten (inkl. motor) överstiger 200 000 kr. Det finns olika typer och fabrikat på marknaden som delvis använder sig av olika teknologier. Vi ser inte att någon är direkt bättre än någon annan men det kan vara bra om den är kopplad till en larmcentral.

Lås för utombordsmotorer

Försäkringsvillkoren föreskriver att du måste ha din utombordsmotor fastlåst till båten med av stöldskyddsföreningen godkänd låstyp. Låsen finns att köpa i välsorterade båttillbehörsaffärer. Det finns olika typer av godkända lås:

  • motorlås som ersätter en av bygelskruvarna (max 30hk)
  • bultlås som monteras genom båtens akterspegel och motorns fastsättnings bygel (motor på 30 hk eller mer)

Det finns flera olika fabrikat som är godkända av stöldskyddsföreningen, se råd och förteckning.

Startspärr

En elektronisk startspärr är ett bra sätt att stöldskydda sin båt, gärna i kombination med spårsändare och märkning med mikropunkter/DNA-märkning. På marknaden finns en rad olika varianter av startspärrar att tillgå.
Undvik att lämna stöldbegärlig utrustning såsom GPS-navigator eller andra instrument synlig utifrån eller om det är möjligt, montera ur och ta hem den.

Brand

Ta för vana att se över slangar och kopplingar till båtens bränsle- och gasolsystem. Se även över elsystemet för att undvika kortslutningar. Gasolflaska ska förvaras i ett utrymme som har en dränering som mynnar utombords läs mer här om gasol. Har din båt ett spritkök ska det fyllas på utombords och var noga med att inte överfylla. Hantera inte bensin eller annan brandfarlig vätska i lösa kärl inombords. Ta till exempel alltid ur en lös bränsletank när den ska fyllas så att bensinångor inte kan samlas upp någonstans i båten.

Lämna aldrig båten med en påslagen kupévärmare eller annan värmefläkt.

Rester av träolja i trassel eller trasor kan självantända. Ta för vana att hantera dem säkert efter avslutat arbete. Man kan lägga dem i en hink med vatten, en lufttät metallburk eller bränna dem kontrollerat.

Kontrollera dina brandsläckare så att de är fungerande och inte behöver påfyllning. Tänk efter var de bör placeras så att de är lätta att nå. En brandfilt är även bra att ha ombord.

Under båtens vinterförvaring bör du göra båten strömlös genom att ta av batteripolerna eller att montera ur båtens batterier, lämna inte heller båten med någon el ansluten till exempel för batteriladdning eller till en värmefläkt.

På sjön

Hur kan du förhindra skador och olycksfall vid färd?

Statistik från Svenska Sjö visar att de vanligaste skadorna under säsongen är grundstötning, vatteninträngning, förtöjningsskador och masthaverier.

Grundstötning
Grundstötningsskador sker vanligen under segling, man litar lite för mycket på plottern och tar ut slagen lite extra och så går man på. Även vid färd med motorbåt sker många grundstötningar på grund av ouppmärksamhet och att man inte tar tillräckligt med marginal när man navigerar med plotter, tänk på att även om GPS:n har bra noggrannhet så kanske de elektroniska sjökorten som används bygger på en gammal sjömätning. Vanligaste området att gå på grund är i hemmavattnet, just där man känner sig som tryggast. En stunds ouppmärksamhet räcker.

Vattenläckage
De flesta vattenläckage sker när båten ligger still och beror ofta på brister i genomföringar. Kontrollera att materialet är friskt genom att rycka hårt i ventiler före sjösättning. Mindre öppna båtar med länspumpar med nivåbrytare känns tryggt men om pumpen havererar eller om batteriet tar slut innebär det att regnvattnet stannar kvar och kan förorsaka skador. I värsta fall att båten sjunker. Har din båt så kallad självläns är det viktigt att se till att de inte är igensatta av löv eller annat, särskilt i slutet av säsongen. Om regn och vatten som sjöar in inte rinner ut tillräckligt snabbt så kan båten hamna så lågt i vattnet att det istället börjar komma in vatten genom självlänsarna. De mer allvarliga läckageskadorna sker ofta vid grundstötning. En större läcka kan vara en traumatisk upplevelse och måste tätas snabbast möjligt. Identifiera läckan, täta den med plugg, träkilar eller minska läckaget med trasor och dylikt. Ett sätt kan vara att använda ett segel som dras under båten och som tätar från utsidan. Sök närmaste skyddat vatten eller hamn. Vid större läckor larma Sjöräddningen.

Förtöjning
Förtöjningsskador är oftast av nötningskaraktär och kan enkelt förhindras genom att alltid förtöja för storm och på en så skyddad plats som möjligt. Håll koll på vindriktning och väderomslag, titta till båten ofta för att i tid kunna förebygga skada. Om du har en öppen båt så bör du inte förtöja den med aktern utåt vid en oskyddad förtöjningsplats. Sjö och svall kan gå in över aktern och i värsta fall sänka båten. Här kan du ladda ner mer information

Masthaveri
Masthaverier kan ibland förhindras genom att kontrollera riggen, att den är oskadd och korrekt ansatt. Segla inte hårdare eller trimma inte hårdare än vad båten med marginal ”tål”. Kontrollera mast och bom för att upptäcka sprickor. Efterspänn/släpp vantskruvar efter behov och tillse att infästningarna är hela.

Sjö-/torrsättning och vinterförvaring

En av de vanligaste skadorna som inträffar vid sjö- och torrsättning är att båten råkar lyftas med ett av lyftslingen runt drevet eller propelleraxeln. Det bästa sättet för att undvika sådana händelser är att man noggrant märker ut var slingen ska placeras vid lyft. Hör av dig till oss om du behöver slingdekaler.

Kontrollera alltid din båt efter sjösättning för att se att det inte finns något läckage. En träbåt bör inte lämnas utan tillsyn under den första tiden efter sjösättning. Lita aldrig på att de pumpar du har fungerar som de ska, även om du har pumpar anslutna till landström. Om man har möjlighet kan man låta sin träbåt hänga kvar i lyftslinget den första tiden eller så kan man lägga den på någon säker och grund plats så att den kan bli tät.

Tänk på att Båtförsäkringen inte ersätter sjunkskador på träbåtar efter sjösättning eller senare på grund av att den inte blivit tät.

För att undvika klämskador vid lyft är det också viktigt att det används ett lämpligt lyftok.

Kontrollera vaggan eller bockarna i god tid innan upptagningen för att se att inga bultar eller andra delar är skadade och behöver bytas. Var noggrann när båten sätts ner och se till att båten står avlastat så att inte stöttorna trycker in skrovet.

Bind aldrig fast presenningen i bockarna eller stöttorna då det kan innebära de dras omkull vid kraftig vind. Kontrollera med jämna mellanrum under vinterförvaringen så att båten står bra. Om marken sätter sig kan det innebära att det blir hårt tryck på vissa av stöttorna eller i värsta fall att båten välter. Detta är särskilt noga när kälen går.

Skotta av snön från båten när det behövs. Tyngden från snön kan göra att presenningen eller täckställningen går sönder vilket kan medföra skador på båten.

Ta det lugnt vid av- och påmastningar, tänk på att master ofta är tyngre i toppen än vad man kan tro så se till att fästa slingen ovanför mastens tyngdpunkt.

Aktiva söksystem – spårsändare

Vi har tagit fram ett exempelurval av de söksystem som finns på marknaden. Vi har inte testat de olika systemen och uppgifterna bygger på information vi erhållit från de olika leverantörerna.

Vi rekommenderar spårsystem som automatiskt loggar systemets status och båtens och/eller utombordarens position på server hos t.ex. leverantören av systemet. Vi rekommenderar också att spårsystemet är uppkopplat till larmcentral. Det ger ett ännu bättre skydd. Då larmas du och eventuellt polis direkt om någon försöker stjäla din båt/båtmotor. Annars måste du själv hålla koll på din telefon för att se sms meddelande från spårsändaren och vidta åtgärder vid en eventuell stöld. De spårsändare som är godkända av Svenska Stöldskydds Föreningen (SSF) är uppkopplad till larmcentral.

För spårsändare som är uppkopplade till server och ev. larmcentral så gäller normalt ett abonnemang med en årlig avgift

För att inte få förhöjd självrisk vid stöld av båt/motor med utombordare med effekt på 50 hk eller mer, som är 5 år eller yngre och som förvaras utanför båtklubbsområde så måste båten vara försedd med spårsändare som på något sätt kontinuerligt loggar spårsändarens status.

För att erhålla rabatt på premien så kan valfri spårsändare användas men man måste vid stöld kunna visa att den varit aktiverad.

Meta Track

Loggar historik, SSF godkänt, m-sjöberg-ab.se
ABAX M-track
Loggar historik, SSF godkänt, abaxsverige.se
Spot Guard
Loggar historik, SSF godkänt, if-sakerhet.se
Atlas
Loggar historik, blue-peter.net
Red Knows Plus
Sänder position var 10 minut. axtech.se
Track Me
Visar funktion en gång i månaden. hellmertz.se
Yacht Safe
Loggar historik, yachtsafe.se
Dantracker
Loggar historik, dantracker.com
C-pod
Loggar historik, c-pod.com
North Tracker Scout
Loggar historik, northtracker.com

Märkning med MärkDNA och/eller mikropunkter.

Vår erfarenhet och statistik visar risken för stöld minskar när båtar, båtmotorer och båtdelar är märkta med MärkDNA och/eller mikropunkter. Det är framförallt så att märkningen avskräcker från stöld. Det ökar möjligheten att finna stulet gods så att det kan återlämnas och att tjuvar kan lagföras.

 

Vad är då MärkDNA och mikropunkter för något?

MärkDNA är en syntetiskt framtagen DNA. Det är en vätska som kan penslas eller sprayas på föremål. DNA koden för varje märksats registreras i en databas och kan avläsas på föremålen med en viss typ av lampa som bl.a. polisen har i sin utrustning. Man kan sedan vid en utredning läsa av själva DNA koden. Den blir på sätt spårbar och ett stulet föremål kan härledas till ägaren.
Mikropunkter består av små punkter av ett genomskinligt material. I varje punkt finns det en pinkod som är registrerad i en databas. Mikropunkterna penslas på föremål tillsammans med en vätska, ett lim. Man kan med en viss lampa se att föremålet är märkt med mikropunkterna och man avläsa pinkoden i varje punkt med ett speciellt mikroskop. Den blir på sätt spårbar och ett stulet föremål kan härledas till ägaren. Polis har tillgång till utrustning för att kunna läsa av mikropunkterna

För att det skall vara avskräckande för tjuvar så måste det tydligt synas att båten/båtmotorn är uppmärkt. Det brukar följa med dekaler med de märksatser som finns på marknaden. Om en båtklubb kollektivt bestämmer sig för att märka upp alla medlemmars båtar så kan man sätta upp skyltar på området visar att båtarna är märkta.

När det gäller MärkDNA så samarbetar polisen i dagsläget med tre produkter

SmartDNA
Smartwater
SelectaDNA

Produkterna kan ingå i märksatser som ibland säljs under andra namn från olika leverantörer av konsumentprodukter men det är viktigt att märksatsen är kopplad till någon av de ovanstående produkterna då det bygger på globala databaser .

Några exempel på leverantörer som säljer märksatser:

MärkDNA
Stöldskyddsföreningen SSF. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

Smartwater. Läs mer på www.smartwatersverige.se
SmartDNA. Läs mer på www.smartdna.se
Mikropunkter
Securmark. Läs mer på www.securmark.se

Stöldskyddsföreningen SSF. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se